Skip to content

Kotihoito

Pirkanmaan Kotitorin välittämät kotihoidon palvelut

Lue lisää palveluista klikkaamalla otsikoita
sininen-nuoli
Kotisai­raanhoito

Kotisairaanhoito

Sairaannhoidon suunnittelu, toteutus, ohjaus ja neuvonta.
+  Klikkaa otsikoista lisätietoja.

 • Asiakkaan lääkkeiden jakaminen dosettiin sekä lääkkeiden antaminen.
 • Lääkärin määräysten toteutumisen varmis­taminen ja seuranta. Lääkkeiden vaikutusten ja mahdol­listen sivuoi­reiden (haitta­vai­ku­tusten) seuraaminen ja tiedot­taminen lääkärille.
 • Reseptien uusiminen.

 • Eri ammatti­ryhmien ja asiantun­ti­joiden konsul­toiminen ongelma­ti­lan­teissa.
 • Lääkärin avustaminen kotikäynnillä.
 • Kotisai­raan­hoidon toteut­ta­misesta vastaa terveys­kes­kus­lääkäri, joten lääkäri­palvelut eivät kuulu ostettavaan palveluun.

 • Asiakkaan haavanhoito-, diabetes- ja avanne­tar­vik­keiden sekä vaippojen ym. hoitotar­vik­keiden tarpeen arviointi ja tarvik­keiden asiakkaalle toimit­ta­misesta huoleh­timinen.

 • Esimerkiksi verensokerin ja verenpaineen seuraaminen mittaamalla. Virtsa­ne­ri­tyksen ja vatsan­toi­minnan seuraaminen. Turvotusten seuraaminen havain­noimalla raajatur­vo­tuksia. Kipujen tarkkai­leminen. Painon seuraaminen. Erilaisten oireiden tarkkai­leminen, kuten kaatuminen, huimaus, sekavuus, muistin ym. tarkkai­leminen.
Kotipalvelu

Kotipalvelu

Kotipalvelun suunnittelu ja toteutus.
+  Klikkaa otsikoista lisätietoja.

 • Asiakkaan peseminen ja/tai avustaminen esim. aamu- ja iltape­suissa sekä suuhygie­niassa.
 • Asiakaan avustaminen pukeutu­misessa ja riisumisessa.
 • Hiusten kampaaminen ja laittaminen sekä parranajo.
 • Asiakkaan avustaminen wc-asioissa.
 • Asiakkaan kuulolaitteen huoltaminen ja paikalleen asettaminen.
 • Aamu-, ilta- ja/tai välipalojen valmis­taminen sekä lounaan ja päivällisen lämmit­täminen ja/tai valmis­taminen.
 • Tarvit­taessa asiakkaan avustaminen syömisessä ja juomisessa.
 • Asiakkaan peruse­lin­tar­vik­keista huoleh­timinen sekä avustaminen kauppa­ti­lauksen tekemisessä. Asiakkaan nestey­tyksen tarkkailu. Ravintoon ja ruokava­lioihin liittyvä ohjaaminen.
 • Tarvit­taessa lääkkeiden antaminen asiakkaalle valvotusti.
 • Ylläpi­to­sii­vouksesta huoleh­timinen (mm. imurointi, kostea pyyhintä, wc:n pesu, keittiön siivous, tiskaus ja roskien ulos vienti.
 • Vuoteen kunnos­taminen.
 • Pyykkien laittaminen pesuko­neeseen ja kuivumaan ripustaminen tai pesulaan toimit­taminen.
 • Turvapu­helimen, ovivahdin, hellavahdin, kaatumis­vahdin, turvaran­nekkeen, asianmu­kaisten apuväli­neiden ja palohä­lyttimen toiminnan tarkis­taminen.
 • Opastaminen, neuvonta ja avustaminen apuväli­neiden hankinnassa ja niiden käytössä (tarvit­taessa apuna fysiote­ra­peutti) sekä kodin muutos­töihin liittyvissä asioissa.
 • Esteettömän kulun varmis­taminen, (esim. matot, luikkaat lattiat, portaat) valais­tuksen ja lieden ym. sähkölait­teiden tarkis­taminen.
 • Asiakkaan henkinen tukeminen ja kannus­taminen kuunte­lemalla ja olemalla läsnä.
 • Fyysisten ja psyykkisten huolien ja ongelmien huomioiminen ja seuraaminen havain­noimalla asiakasta. Asiakkaan kanssa keskus­te­leminen ja asiakkaan tukeminen arjen asioissa sekä ongelma­ti­lan­teissa.
 • Kuntouttava työote ja asiakkaan toimin­takyvyn ylläpi­täminen.
 • Yhteistyö omaisten, tukipal­ve­luiden tuottajien ja muiden hoitoon osallis­tuvien tahojen kanssa (mm. henkilö­koh­taiset avustajat, edunvalvojat).

Yhteystiedot

 

Ota yhteys, soita, asioi sähköisesti tai käy Kotitorilla!

kotitori-etusivu-1

Pirkanmaan Kotitori

Puhelin

040 733 3949
Avoinna arkisin 8.00-16.30

Sähköposti

kotitori@pirkanmaankotitori.fi

Osoite

Frenckellinaukio 2 B, 33101 Tampere
Avoinna arkisin 9.00-16.00

   Yhteydenottolomake

Valitse sopivin sähköinen asiointitapa

Etsi hoiva-, hyvinvointi- ja terveysalan palveluja sekä tuotteita